Административно право в Германия

Адвокатите на нашата кантора оказват правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, в случай че тези са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Кантората ни предлага процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в Германия. Ние Ви съпровождаме с правна помощ и обслужване при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Нашите услуги включват обжалване на индивидуални административни актове пред администравтивните органи и адмистративните съдилища в Германия.

Адвокати на нашата кантора са специализарини във следните области

  • Правни консултации и извънсъдебно представителство при признаване на чуждестрани дипломи и професионални квалификации (лекари, медицински сестри, учители, възпитатели и др. )
  • Обжалване на индивидуални административно актове във връзка с признаване на чуждестрани дипломи и професионални квалификации
  • Правна помощ при придобиване на немско граждаство
  • Правна помощ при наказателноправни и административно въпроси, касаещи движението по пътищата

 

Свържете се с нас сега!