shadow

Признаване на професионално образование в Германия – Правни Съвети

Следната статия има за цел да разясни правните и админстративни аспекти покрай признаването на българските професионални квалификации в Германия, както и да информира относно процедурите за получаване на достъп до регулирана професия.

От доста години насам в Германия се наблюдава недостиг на квалифицирана работна ръка в много области. Под квалифицирана работна ръка следва да разбираме не само висшисти с професии като лекари, компютърни специалисти и инженери, а също така медицински сестри, детски учители, строители, дърводелци, пекари и други професии.

Имайки предвид този недостиг на квалифицирана работна ръка е въведен законът за признаване на чуждестрани дипломи за професионално образование и професионални квалификации в Германия от 1 април 2012 г. На тази законова база Вие имате правото да подадете молба за признаване на Вашата диплома за завършено професионално образование за да бъде призната тази за равностойна с  немските квалификации. По този начин се улеснява както съвместната работа между немските работодатели, нуждаещи се от квалифицирана работна ръка, така и се подобряват работните условия на чуждестрания персонал, бидейки тези приравнени с работните условия на немските им колеги.

Въпреки различните улеснения на признаването на чуждестранни квалификации нашият опит показва, че в много случаи кандидатите постигат успех едва след намесата на специализиран адвокат.

Ако имате проблеми или въпроси спрямо процедурата за признаване на чуждестранни квалификации, свържете се с нас. Нашите адвокати ще Ви консултират по всички правни теми и въпроси свързани с процедурата по признаване на образованието Ви в Германия.

За различните професии важат различни правила.

В Германия законодателят различава между „регламентирани“ и „нерегламентирани“ професии. По правило чужденците трябва да подадат документите си за признаване във федералната провинция, в която живеят или където възнамеряват да работят.

За дипломите за висше образование и за свидетелствата за професионална квалификация отговарят различни институции. Ние ще Ви помогнем да намерите точната институция, където може да подадете заявлението за признаването на Вашата професионална квалификация.

Регламентирани и нерегламентирани професии

При нерегламентираните професии не е необходимо признаване на професионалните квалификации.

За регламентираните професии чуждестранните квалификации трябва да бъдат признати, за да упражнявате професията си. Принципно чужденците нямат право да упражняват регламентирана професия в Германия, ако дипломата им не се признава в същата тази. В тази категория спадат например лекари, психотерапевти, зъболекари, ветеринарни лекари, фармацевти, учители, адвокати или нотариуси, също така и физиотерапевти, пекари, болногледачи и др. Към нерегламентираните професии се причисляват също механици, автомонтьори или електротехници.

Как се признават дипломи?

Пълно или частично признаване

Процедурата за признаване е възможна за училищни, академични и професионални дипломи и протича по следния начин:

Вие подавата молба за проверка на равностойността на Вашата чуждестранна професионална квалификация. В зависимост от Вашата професия Вие подавате молбата си при компетентната служба за признаване. Процедурата за признаване е индивидуална. Според професията различни служби отговарят за проверката на равностойността. Процедурата продължава не повече от три месеца след подаване на всички документи. Таксите за процедурата се определят индивидуално и се заплащат от молителя. След подаването на необходимите документи при съответната институция, ако не бъдат установени съществени разлики между чуждестранната и германската квалификация, дипломите се признават напълно.

Ако бъдат установени съществени разлики, то чужденците могат да положат приравнителни изпити или да се запишат в курсове за приравняване на съответната квалификацията.

За процедурата по признаване на дипломи се заплаща такса. Тя се определя от съответната федерална провинция или търговска  или занаятчийска камара.Трябва да се има на предвид, че освен държавната такса възникват и допълнителни разходи – за преводи, нотариални заверки, както и за евентуални допълнителни квалификации или изпити,  необходими за признаването на професионалната квалификация.

При въпроси относно процедурата за признаване на чуждестранни квалификации адвокатите от кантората БГАдвокат са на Ваше разполжение и благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера могат да Ви помогнат при разрешаването на Вашия проблем.