Търговско и дружествено право в Германия и България

В областта на търговското и дружественото право в Германия и България предлагаме консултации на различни теми.

 • Консултация, изготвяне и сключване на всякакви видове договори в областите на търговското и дружественото право в България и Германия. Договори за покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за отдаване под наем, превоз, лизинг, за покупка, продажба и прехвърляне на търговски дружества и др;
 • Устни и писмени консултациии становища относно действителността и тълкуването на търговски сделки и споразумения според изискванията на българското и немското право.
 • Регистрация на търговски дружества в Германия и България– командитно дружество (КД), дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), командитно дружество с акции (КДА), събирателно дружество (СД) в България и Германия . Консултации относно регистрацията на представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица.
 • Представителство пред институции и ведомства в Германия и България във връзка с различни процедури – регистрации, вписвания, придобиване на лицензи и др.
 • Общи събрания на дружества– консултации и представителство при организирането и провеждането на общи събрания според търговските закони в Германия и България.
 • Изготвяне на протоколи, заповеди, решения и др. документи във връзка с урчедителни събрания и други важни срещи според немското и българското право.
 • Консултации и изготвяне на всякакви вътрешни актове на фирми– устави, учредителни дружествени договори, протоколи и други.
 • Преобразуване на търговски дружества според българския търговски закон и немския UmwG – вливане, сливане, разделяне, отделяне.
 • Консултации и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества, цели търговски дружества и др. съобразно с изискванията на българското и немското право.
 • Консултации във връзка с прекратяване на търговска дейност, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества сзобразно с изискванията на българското и немското право.
 • Консултация относно договарянето на обезпечения и ипотеки в Германия и България.